VNPF Id Origin Id Title (HN) Title (QN)
nlvnpf-0001 R.1938 排歌⿰戒粦棋泊 Bài ca răn cờ bạc
nlvnpf-0002 R.519 [白猿孫各傳] [Bạch Viên Tôn các truyện]
nlvnpf-0003 R.1772 貧女嘆 Bần nữ thán
nlvnpf-0004 R.54 𧊉花新傳 Bướm hoa tân truyện
nlvnpf-0005 R.2047 歌籌體格 Ca trù thể cách
nlvnpf-0006 R.314 歌籌體格 Ca trù thể cách
nlvnpf-0007 R.352 歌籌體格 Ca trù thể cách
nlvnpf-0008 R.460 各排喝爫母 Các bài hát làm mẫu (mẹ)
nlvnpf-0009 R.2059 𢴿渡血湖嘆 Chèo đò huyết hồ thán
nlvnpf-0010 R.1798 [紙鳶賦] [Chỉ diên phú]
nlvnpf-0011 R.1559 宫怨吟 Cung oán ngâm
nlvnpf-0012 R.1962 宫怨吟曲 Cung oán ngâm khúc
nlvnpf-0013 R.1890 海陽風物曲用國音歌 Hải Dương phong vật khúc dụng quốc âm ca
nlvnpf-0014 R.553 孝親鑑歌 Hiếu thân giám ca
nlvnpf-0015 R.1941 花情曲演音歌 Hoa tình khúc diễn âm ca
nlvnpf-0016 R.357 皇儲傳 Hoàng Trừu truyện
nlvnpf-0017 R.93 皇儲傳 Hoàng Trừu truyện
nlvnpf-0018 R.45 皇儲傳 Hoàng Trừu truyện
nlvnpf-0019 R.91 黃秀新傳 Hoàng Tú tân truyện
nlvnpf-0020 R.1943 勸 夫 歌 Khuyến phu ca
nlvnpf-0021 R.560 金雲翹歌 Kim Vân Kiều ca
nlvnpf-0022 R.1826 金雲翹廣集傳 Kim Vân Kiều quảng tập truyện
nlvnpf-0023 R.2060 金 雲 翹 新 傳 Kim Vân Kiều tân truyện
nlvnpf-0024 R.384 金雲翹新傳 Kim Vân Kiều tân truyện
nlvnpf-0025 R.95 黎朝阮將公家訓歌 Lê triều Nguyễn tướng công gia huấn ca
nlvnpf-0026 R.1907 里巷歌謠 Lý hạng ca dao
nlvnpf-0027 R.1013 [柳堂阮叟真心詩賦集] [Liễu đường Nguyễn tẩu Chân Tâm thi phú tập]
nlvnpf-0028 R.50 劉平楊禮新傳 Lưu Bình, Dương Lễ tân truyện
nlvnpf-0029 R.527 劉平演歌 Lưu Bình diễn ca
nlvnpf-0030-01 R.1873 馬竜馬鳳新厨 Mã Long Mã Phụng tân trò (q.1)
nlvnpf-0030-02 R.1874 馬竜馬鳳新厨 Mã Long Mã Phụng tân trò (q.02)
nlvnpf-0030-03 R.1875 馬竜馬鳳新厨 Mã Long Mã Phụng tân trò (q.03)
nlvnpf-0031 R.1940 美女貢胡 Mỹ nữ cống Hồ
nlvnpf-0032 R.452 南音歌曲格調 Nam âm ca khúc cách điệu
nlvnpf-0033 R.472 男女對歌 Nam nữ đối ca
nlvnpf-0034 R.53 玉花古跡傳 Ngọc Hoa cổ tích truyện
nlvnpf-0035 R.2256 玉喬黎新傳 Ngọc Kiều Lê tân truyện
nlvnpf-0036 R.100 月花問答 Nguyệt Hoa vấn đáp
nlvnpf-0037 R.1914 日省吟 Nhật tỉnh ngâm
nlvnpf-0038 R.495 二度梅演歌 Nhị độ mai diễn ca
nlvnpf-0039 R.464 [二度梅演歌] [Nhị độ mai diễn ca]
nlvnpf-0040 R.1526 儒林贈藁 Nho lâm tặng cảo
nlvnpf-0041 R.52 女則演音 Nữ tắc diễn âm
nlvnpf-0042 R.1939 女子須知 Nữ tử tu tri
nlvnpf-0043 R.387 范公新傳 Phạm Công tân truyện
nlvnpf-0044 R.85 芳花新傳 Phương Hoa tân truyện
nlvnpf-0045 R.230 [國音詩雜抄] [Quốc âm thi tạp sao]
nlvnpf-0046 R.1854 山 后 演 歌 Sơn Hậu diễn ca
nlvnpf-0047 R.1858 事 跡 翁 狀 瓊 Sự tích ông Trạng Quỳnh
nlvnpf-0048 R.1061 三元安堵詩歌 Tam nguyên Yên Đổ thi ca
nlvnpf-0049 R.625 三元安堵詩歌 Tam nguyên Yên Đổ thi ca
nlvnpf-0050 R.1942 西遊傳 Tây du truyện
nlvnpf-0051 R.51 石生新傳 Thạch Sanh tân truyện
nlvnpf-0052 R.1930 清化觀風 Thanh Hoá quan phong
nlvnpf-0053 R.1749 詩歌體格新舊籙/歌籌体籙 Thi ca thể cách tân cựu lục/Ca trù thể lục
nlvnpf-0054 R.1785 上岸公主合演 Thượng ngàn công chúa hợp diễn
nlvnpf-0055 R.1957 翠翹詩 Thuý Kiều thi
nlvnpf-0056 R.47 小山后演歌 Tiểu Sơn Hậu diễn ca
nlvnpf-0057 R.1558 𪔠軍新傳 Trống quân tân truyện
nlvnpf-0058-01 R.1519 忠孝神僊 Trung hiếu thần tiên (q.01)
nlvnpf-0058-02 R.1520 忠孝神僊 Trung hiếu thần tiên (q.02)
nlvnpf-0059 R.403 雲僊古跡新傳 Vân Tiên cổ tích tân truyện
nlvnpf-0060 R.97 [春香國音詩選] [Xuân Hương quốc âm thi tuyển]
nlvnpf-0061 R.1931 春香詩集 Xuân Hương thi tập
nlvnpf-0062 R.1743 [歌籌] [Ca trù]
nlvnpf-0063 R.1566 [歌籌點鼓法] [Ca trù điểm cổ pháp]
nlvnpf-0064 R.1560 征婦[吟] Chinh phụ [ngâm]
nlvnpf-0065 R.1564 夏餘閒話 Hạ dư nhàn thoại
nlvnpf-0066 R.42 海陽風物志 Hải Dương phong vật chí
nlvnpf-0067 R.313 蓮溪遺集 Liên Khê di tập
nlvnpf-0068 R.353 螺湖廟詩歌訓示記錄集 Loa Hồ miếu thi ca huấn thị ký lục tập
nlvnpf-0069 R.1481 旅中吟 Lữ trung ngâm
nlvnpf-0070 R.1674 南風解嘲 Nam phong giải trào
nlvnpf-0071 R.276 南國方言俗語備錄 Nam quốc phương ngôn tục ngữ bị lục
nlvnpf-0072 R.1801 南史略詩集 Nam sử lược thi tập
nlvnpf-0073 R.1622 柴山詩錄 Sài Sơn thi lục
nlvnpf-0074 R.109 新編傳奇漫錄 Tân biên truyền kỳ mạn lục
nlvnpf-0075 R.181 新訂海珠墨妙 Tân đính Hải Châu mặc diệu
nlvnpf-0076 R.470 詩對聯類雜 Thi đối liên loại tạp
nlvnpf-0077 R.2199 全越詩卷 Toàn Việt thi quyển
nlvnpf-0078 R.627 陳明宗詠藤江 Trần Minh Tông vịnh Đằng Giang
nlvnpf-0079 R.1624 傳奇漫錄 Truyền kỳ mạn lục
nlvnpf-0080 R.92 掇拾雜記 Xuyết thập tạp ký
nlvnpf-0081 R.105 白雲庵居士阮文達譜記 Bạch Vân Am cư sĩ Nguyễn Văn Đạt phả ký
nlvnpf-0082 R.101 白雲庵先生 Bạch Vân am tiên sinh
nlvnpf-0083 R.2017 白雲庵詩集 Bạch Vân Am thi tập
nlvnpf-0084 R.1917 白雲庵詩集 Bạch Vân Am thi tập
nlvnpf-0085 R.1717 大家詩文集 Đại gia thi văn tập
nlvnpf-0086-01 R.968 皇越詩選 Hoàng Việt thi tuyển (q.01)
nlvnpf-0086-04 R.969 皇越詩選 Hoàng Việt thi tuyển (q.04)
nlvnpf-0088 R.422 金雲翹錄 Kim Vân Kiều lục
nlvnpf-0089 R.1710 了庵詩集 Liễu Am thi tập
nlvnpf-0090 R.518 明命御製詩初集 Minh Mệnh ngự chế thi sơ tập
nlvnpf-0091 R.965 玉堂詩集 Ngọc Đường thi tập
nlvnpf-0092-01 R.966 貫華堂評論金雲翹傳 Quán Hoa đường bình luận Kim Vân Kiều truyện (q.01)
nlvnpf-0092-02 R.967 貫華堂評論金雲翹傳 Quán Hoa đường bình luận Kim Vân Kiều truyện (q.03)
nlvnpf-0094 R.1565 新編傳奇漫錄 Tân biên truyền kỳ mạn lục
nlvnpf-0095 R.89 桑滄偶錄 Tang thương ngẫu lục
nlvnpf-0096 R.521 清化紀勝 Thanh Hoá kỷ thắng
nlvnpf-0098-01 R.963 抑齋集 Ức Trai tập (q.01)
nlvnpf-0098-04 R.964 抑齋遺集 Ức Trai di tập (q.04)
nlvnpf-0099 R.146 約齋文集 Ước Trai văn tập
nlvnpf-0100 R.1732 文廟十詠 Văn Miếu thập vịnh
nlvnpf-0124-00 R.5182 辟雍賡歌會集 Bích Ung canh ca hội tập (q.01)
nlvnpf-0124-02 R.1531 辟雍賡歌會集 Bích Ung canh ca hội tập (q.02)
nlvnpf-0124-03 R.1532 辟雍賡歌會集 Bích Ung canh ca hội tập (q.03)
nlvnpf-0125 R.3169 歌籌体格 Ca Trù thể cách
nlvnpf-0126 R.1767 感悟吟 Cảm ngộ ngâm
nlvnpf-0166 R.38 華程詩集 Hoa Trình thi tập
nlvnpf-0167 R.2016 皇黎抑齋相公遺集 Hoàng Lê Ức Trai tướng công di tập
nlvnpf-0171 R.601 皇越文選 Hoàng Việt văn tuyển
nlvnpf-0176 R.318 呂塘遺藁詩集 Lã Đường di cảo thi tập
nlvnpf-0202 R.87 南國偉人傳 Nam quốc vĩ nhân truyện
nlvnpf-0221 R.987 風情古錄 Phong tình cổ lục
nlvnpf-0238 R.35 瓊璢節婦傳 Quỳnh Lưu tiết phụ truyện
nlvnpf-0242 R.1733 三國演歌 Tam quốc diễn ca
nlvnpf-0285 R.1611 傳奇新譜 Truyền kì tân phả
nlvnpf-0286 R.1645 詞翰 Từ Hàn
nlvnpf-0290 R.5522 抑齋集敘傳 Ức Trai tập tự truyện
nlvnpf-0300 R.1609 雨中隨筆 Vũ trung tuỳ bút
nlvnpf-0316 R.5804 [擲差文] [Trịch sai văn]
nlvnpf-0317 R.4822 辛丑年恩科南定塲 Tân Sửu niên ân khoa Nam Định trường
nlvnpf-0319 R.319 博學宏詞科文選 Bác học hoành từ khoa văn tuyển
nlvnpf-0331 R.5664 古琴新舊集 Cổ cầm tân cựu tập
nlvnpf-0343 R.199 河南鄉試文選 Hà Nam hương thí văn tuyển
nlvnpf-0345-01 R.979 皇越文選 Hoàng Việt văn tuyển
nlvnpf-0345-02 R.980 皇越文選 Hoàng Việt văn tuyển
nlvnpf-0348 R.197 鄉試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0349 R.1616 鄉試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0350 R.414 鄉試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0364 R.70 南山叢話 Nam Sơn tùng thoại
nlvnpf-0367 R.578 吳家文選 Ngô gia văn tuyển
nlvnpf-0369-01 R.1600 御製古金體格詩法集 Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.01)
nlvnpf-0369-03 R.1598 御製古金體格詩法集 Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.03)
nlvnpf-0369-05 R.1597 御製古金體格詩法集 Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.05-06)
nlvnpf-0370-01 R.488 御製越史總詠集 Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.01)
nlvnpf-0370-03 R.489 御製越史總詠集 Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.03-06)
nlvnpf-0370-08 R.586 御製越史總詠集 Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.08-10)
nlvnpf-0373 R.3026 仁睦門生賀先生帳文竝對聯 Nhân mục môn sinh hạ tiên sinh trướng văn tịnh đối liên
nlvnpf-0377 R.315 張廣溪公文集 Thương Quảng Khê công văn tập
nlvnpf-0385 R.231 新科會鄕文選 Tân khoa hội hương văn tuyển
nlvnpf-0389 R.455 西遊畧撰 Tây du lược soạn
nlvnpf-0402 R.334 宋珍新傳 Tống Trân tân truyện
nlvnpf-0405 R.107 詞翰舉隅譯國語 Từ Hàn cử ngung dịch quốc ngữ
nlvnpf-0407 R.3171 自壽詩料 Tự thọ thi liệu
nlvnpf-0409 R.606 萬里行吟 Vạn lí hành ngâm
nlvnpf-0410 R.3325 文詞体格 Văn từ thể cách
nlvnpf-0420 R.1687 謝林侍郎爲舉啟 Tạ Lâm thị lang vi cử khải
nlvnpf-0432 R.1850 新揀應試詩賦 Tân giản ứng thí thi phú
nlvnpf-0435 R.1859 新科鄕會文選 Tân khoa hương hội văn tuyển
nlvnpf-0436 R.1654 新豐賦 Tân phong phú
nlvnpf-0438 R.1657 新撰詩段卷 Tân soạn thi đoạn quyển
nlvnpf-0439-01 R.1428 新式論体合選 Tân thức luận thể hợp tuyển (q.01)
nlvnpf-0439-02 R.1429 新式論体合選 Tân thức luận thể hợp tuyển (q.02)
nlvnpf-0441 R.536 西行詩記 Tây hành thi kí
nlvnpf-0446 R.459 雜抄 Tạp sao
nlvnpf-0447 R.106 [雜抄] [Tạp sao]
nlvnpf-0448 R.1758 雜醮攻文要集 Tạp tiếu công văn yếu tập
nlvnpf-0462 R.397 叄場文選 Tam trường văn tuyển
nlvnpf-0466 R.458 喪襄對聯事 Tang tương đối liên sự
nlvnpf-0471 R.1669 輯左傳 Tập tả truyện
nlvnpf-0473 R.1582 太平廣記 Thái bình quảng ký
nlvnpf-0474 R.1200 太宗皇帝御製課虚集 Thái Tông hoàng đế ngự chế khoá hư tập
nlvnpf-0477 R.377 審音要訣 Thẩm âm yếu quyết
nlvnpf-0480 R.469 神祠對聯 Thần từ đối liên
nlvnpf-0482 R.379 聖諭訓迪十條演義歌 Thánh dụ huấn địch thập điều diễn nghĩa ca
nlvnpf-0483 R.241 声教迄于四海賦 Thanh giáo hất vu tứ hải phú
nlvnpf-0491 R.1925 辰文雜編 Thời văn tạp biên
nlvnpf-0492 R.520 統哭古人書 Thống khốc cổ nhân thư
nlvnpf-0501 R.1964 愛州和正先生錄 Ái Châu Hoà Chính tiên sinh lục
nlvnpf-0505 R.144 安南九龍歌 An Nam cửu long ca
nlvnpf-0511 R.1621 [ 博文錄] [Bác văn lục]
nlvnpf-0515 R.1718 [白云庵詩集] [Bạch Vân Am thi tập]
nlvnpf-0521 R.1954 保赤便吟 Bảo xích tiện ngâm
nlvnpf-0522 R.342 北寧省督學武魯庵 Bắc Ninh tỉnh đốc học Vũ Lỗ Am
nlvnpf-0524 R.1731 [表文集] [Biểu văn tập]
nlvnpf-0525 R.1881 平常理話演國音 Bình thường lý thoại diễn quốc âm
nlvnpf-0530 R.147 耕亭課習策文 Canh Đình khoá tập sách văn
nlvnpf-0533 R.532 求德聖奇除災解難 Cầu Đức Thánh cả trừ tai giải nạn
nlvnpf-0535 R.419 箴俗佳談 Châm tục giai đàm
nlvnpf-0536 R.245 枕戈待旦賦 Chẩm qua đãi đán phú
nlvnpf-0538 R.538 真定縣訓導武文奉寄詩 Chân Định huyện huấn đạo Vũ Văn Phụng ký thi
nlvnpf-0539 R.1893 真福元國公傳 Chân Phúc Nguyên quốc công truyện
nlvnpf-0543 R.1809 制科文選 Chế khoa văn tuyển
nlvnpf-0545 R.2241 至靈縣先賢事跡 Chí Linh huyện tiên hiền sự tích
nlvnpf-0547 R.1916 昭君新傳 Chiêu Quân tân truyện
nlvnpf-0550 R.1754 [詔制] [Chiếu chế]
nlvnpf-0557 R.1894 古用善圓之法 Cổ dụng thiện viên chi pháp
nlvnpf-0559-01 R.970 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.01)
nlvnpf-0559-02 R.978 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.02)
nlvnpf-0559-03 R.12 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.03)
nlvnpf-0559-04 R.971 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.04)
nlvnpf-0559-05 R.972 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.05)
nlvnpf-0559-08 R.975 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.08)
nlvnpf-0559-09 R.976 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.09)
nlvnpf-0559-10 R.977 古文合選 Cổ văn hợp tuyển (q.10)
nlvnpf-0574 R.1659 [ 渡蟻橋賦] [Độ nghị kiều phú]
nlvnpf-0577 R.222 [ 吊挽聯] [Điếu vãn liên]
nlvnpf-0578 R.533 獨坐深夜偶感 Độc tọa thâm dạ ngẫu cảm
nlvnpf-0579 R.103 [對聯集] [Đối liên tập]
nlvnpf-0580 R.81 [ 對聯集] [Đối liên tập]
nlvnpf-0581 R.434 對聯集 Đối liên tập
nlvnpf-0582 R.539 [對聯祭文雜抄] [Đối liên tế văn tạp sao]
nlvnpf-0583 R.1720 對策准繩 Đối sách chuẩn thằng
nlvnpf-0586 R.1005 東洋文集 Đông Dương văn tập
nlvnpf-0587 R.1776 東野學言詩集 Đông Dã học ngôn thi tập
nlvnpf-0588 R.465 東海大王事跡 Đông Hải Đại vương sự tích
nlvnpf-0592 R.302 蔗山燕語 Giá sơn yến ngữ
nlvnpf-0593 R.1568 戒殺放生文 Giới sát phóng sinh văn
nlvnpf-0594 R.1727 河内學正探花武范咸集正文 Hà Nội học chính thám hoa Vũ Phạm Hàm tập văn
nlvnpf-0595 R.588 海外血書 Hải ngoại huyết thư
nlvnpf-0596 R.417 喜雨詩 Hỉ vũ thi
nlvnpf-0597 R.1711 華堂安適候立齋先生詩集 Hoa Đường An Thích hầu Lập Trai tiên sinh thi tập
nlvnpf-0598 R.480 河内省文庙 Hà Nội tỉnh Văn Miếu
nlvnpf-0602 R.1903 皇越詩選 Hoàng Việt thi tuyển
nlvnpf-0603 R.451 皇越春秋 Hoàng Việt xuân thu
nlvnpf-0608 R.83 槐軒名家詩解 Hòe hiên danh gia thi giải
nlvnpf-0609 R.551 胡主席寄父老全國書 Hồ Chủ Tịch ký phụ lão toàn quốc thư
nlvnpf-0610 R.655 葫樣詩集 Hồ Dạng thi tập
nlvnpf-0614 R.1944 香跡峒日程 Hương Tích động nhật trình
nlvnpf-0618 R.467 考課文 Khảo khóa văn
nlvnpf-0619 R.1673 慶賀詩對聯 Khánh hạ thi đối liên
nlvnpf-0622 R.1988 [嘯能靜詩文雜錄] [Khiếu Năng Tĩnh thi văn tạp lục]
nlvnpf-0625 R.94 勸孝書 Khuyến hiếu thư
nlvnpf-0626 R.1849 勸孝書 Khuyến hiếu thư
nlvnpf-0627 R.1928 翹雲記託 Kiều Vân ký thác
nlvnpf-0640 R.1949 立齋先生遺文正筆 Lập Trai Tiên sinh di văn chính bút
nlvnpf-0641 R.1763 [黎克謹集] [Lê Khắc Cẩn tập]
nlvnpf-0642 R.420 黎克謹公文集 Lê Khắc Cẩn công văn tập
nlvnpf-0646 R.1716 黎朝聖宗淳皇帝御製勸學文 Lê triều Thánh Tông Thuần hoàng đế ngự chế khuyến học văn
nlvnpf-0650 R.1614 列女傳詩 Liệt nữ truyện thi
nlvnpf-0651 R.1618 嶺南摭怪 Lĩnh Nam chích quái
nlvnpf-0652 R.6 嶺南摭怪列傳 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện
nlvnpf-0657 R.1922 歷科四錄 Lịch khoa tứ lục
nlvnpf-0659 R.474 脈法 Mạch pháp
nlvnpf-0660 R.988 梅山吟草 Mai Sơn ngâm thảo
nlvnpf-0661 R.1936 梅山文草 Mai Sơn văn thảo
nlvnpf-0670 R.219 南國佳事 Nam quốc giai sự
nlvnpf-0671 R.1631 南山窗課 Nam Sơn song khoá
nlvnpf-0673 R.1857 南詩新選 Nam thi tân tuyển
nlvnpf-0678 R.2019 吳家文派賦類 Ngô gia văn phái phú loại
nlvnpf-0687 R.1670 阮纘夫登楷哀集 Nguyễn toản phu đăng giai ai tập
nlvnpf-0690 R.325 人身賦 Nhân thân phú
nlvnpf-0691 R.26 閒詠詩歌 Nhàn vịnh thi ca
nlvnpf-0692-02 R.1628 認齋文集 Nhận trai văn tập
nlvnpf-0699-01 R.1213 方亭隋筆錄 Phương Đình tuỳ bút lục (q.01)
nlvnpf-0699-03 R.1214 方亭隋筆錄 Phương Đình tuỳ bút lục (q.03)
nlvnpf-0699-04 R.1215 方亭隋筆錄 Phương Đình tuỳ bút lục (q.04)
nlvnpf-0699-05 R.1216 方亭隋筆錄 Phương Đình tuỳ bút lục (q.05)
nlvnpf-0700-01 R.1218 方亭文類 Phương Đình văn loại (q.01-02)
nlvnpf-0700-02 R.1219 方亭文類 Phương Đình văn loại (q.03)
nlvnpf-0700-03 R.1220 方亭文類 Phương Đình văn loại (q.04)
nlvnpf-0701 R.2237 凣情俾膺天祿 Phàm tình tỉ ứng thiên lộc
nlvnpf-0703 R.30 潘陳傳重閲 Phan Trần truyện trùng duyệt
nlvnpf-0705 R.1886 芙蒥阮先生詩集 Phù lưu Nguyễn tiên sinh thi tập
nlvnpf-0706 R.453 賦義集 Phú nghĩa tập
nlvnpf-0707-01 R.36 賦則新選 Phú tắc tân tuyển (q.01)
nlvnpf-0707-02 R.1662 賦則新選 Phú tắc tân tuyển
nlvnpf-0710 R.141 婦孺淺史歌 Phụ nhụ thiển sử ca
nlvnpf-0711 R.1375 奉使燕臺總歌 Phụng sứ yên đài tổng ca
nlvnpf-0717 R.1986 桂山詩集 Quế Sơn thi tập
nlvnpf-0718 R.2009 國史練文 Quốc sử luyện văn
nlvnpf-0720 R.2041 桂山先生場文 Quế Sơn Tiên sinh trường văn
nlvnpf-0727 R.566 册傳各聖撮要 Sách truyện các thánh toát yếu
nlvnpf-0728 R.552 策文新式 Sách văn tân thức
nlvnpf-0733 R.122 山鍾海毓 Sơn chung hải dục
nlvnpf-0737 R.2236 征婦吟備錄 Chinh phụ ngâm bị lục
nlvnpf-0742 R.240 周原雜詠 Chu nguyên tạp vịnh
nlvnpf-0744 R.229 公餘捷記 Công dư tiệp ký
nlvnpf-0746 R.428 公直大夫傳 Công trực đại phu truyện
nlvnpf-0748 R.1818 舉業祠翰 Cử nghiệp từ hàn
nlvnpf-0750 R.395 [名人詩題] [Danh nhân thi đề]
nlvnpf-0751 R.1947 名賦合選 Danh phú hợp tuyển
nlvnpf-0763 R.312 藥文 Dược văn
nlvnpf-0767 R.418 養菴雜作 Dưỡng am tạp tác
nlvnpf-0768 R.1960 大家遗稿 Đại gia di cảo
nlvnpf-0778 R.203 對聯目錄 Đối liên mục lục
nlvnpf-0780-01 R.1026 唐詩合選詳解 Đường thi hợp tuyển tường giải (q.1-2)
nlvnpf-0780-02 R.1027 唐詩合選詳解 Đường thi hợp tuyển tường giải (q.3-4)
nlvnpf-0780-03 R.1028 唐詩合選詳解 Đường thi hợp tuyển tường giải (q.5-6)
nlvnpf-0780-04 R.1029 唐詩合選詳解 Đường thi hợp tuyển tường giải (q.7-8)
nlvnpf-0780-05 R.1030 唐詩合選詳解 Đường thi hợp tuyển tường giải (q.9-10)
nlvnpf-0780-06 R.1031 唐詩合選詳解 Đường thi hợp tuyển tường giải (q.11-12)
nlvnpf-0782 R.619 河南鄕試文體 Hà Nam hương thí văn thể
nlvnpf-0783 R.1528 河南場鄕試文選 Hà Nam trường hương thí văn
nlvnpf-0784 R.331 河南鄕試文選 Hà Nam hương thí văn tuyển
nlvnpf-0785 R.2196 河南鄕試文選 Hà Nam hương thí văn tuyển
nlvnpf-0786 R.2194 會庭文選 Hội đình văn tuyển
nlvnpf-0787 R.2195 會庭文選 Hội đình văn tuyển
nlvnpf-0788 R.1994 會庭文選會庭文選 Hội đình văn tuyển
nlvnpf-0789 R.1955 會庭文選 Hội đình văn tuyển
nlvnpf-0791 R.272 會試文選 Hội thí văn tuyển
nlvnpf-0795 R.2023 鄕會文選 Hương hội văn tuyển
nlvnpf-0798 R.1956 鄕試文式 Hương thí văn thức
nlvnpf-0799 R.1001 鄕試文式 Hương thí văn thức
nlvnpf-0800 R.2069 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0801 R.1961 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0802 R.2063 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0803 R.63 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0804 R.1836 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0805 R.1585 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0806 R.1993 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0807 R.1584 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0808-02 R.1389 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.02)
nlvnpf-0808-03 R.1394 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.03)
nlvnpf-0808-04 R.1395 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.04)
nlvnpf-0808-05 R.1391 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.05)
nlvnpf-0808-06 R.1397 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.06)
nlvnpf-0808-08 R.1398 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.08)
nlvnpf-0808-10 R.1399 欽定詠史 Khâm định vịnh sử (q.10)
nlvnpf-0811 R.1856 金雲翹案 Kim Vân Kiều án
nlvnpf-0812 R.274 金雲翹 Kim Vân Kiều
nlvnpf-0813 R.27 金雲翹合集 Kim Vân Kiều hợp tập
nlvnpf-0814 R.1063 金雲翹錄 Kim Vân Kiều lục
nlvnpf-0817 R.232 經詩經義 Kinh thi kinh nghĩa
nlvnpf-0819 R.1948 立齋詩選 Lập Trai thi tuyển
nlvnpf-0820-01 R.1587 黎朝鄕選 Lê triều hương tuyển (q.01)
nlvnpf-0820-02 R.1588 黎朝鄕選 Lê triều hương tuyển (q.02)
nlvnpf-0820-03 R.1591 黎朝鄕選 Lê triều hương tuyển (q.03)
nlvnpf-0820-04 R.1592 黎朝鄕選 Lê triều hương tuyển (q.04)
nlvnpf-0820-05 R.1593 黎朝鄕選 Lê triều hương tuyển (q.05)
nlvnpf-0820-06 R.1594 黎朝鄕選 Lê triều hương tuyển (q.06)
nlvnpf-0821 R.143 禮斎文集 Lễ trai văn tập
nlvnpf-0822 R.1933 歷科名表 Lịch khoa danh biểu
nlvnpf-0823 R.436 歷科會庭文選 Lịch khoa Hội đình văn tuyển
nlvnpf-0835 R.307 峨山景致 Nga Sơn cảnh trí
nlvnpf-0847 R.99 法越提携正見書 Pháp Việt đề huề chính kiến thư
nlvnpf-0848 R.1831 方亭嚶言詩集 Phương Đình anh ngôn thi tập
nlvnpf-0849 R.1221 方亭詩類流覽集 Phương Đình thi loại lưu lãm tập
nlvnpf-0850 R.1770 范公 Phạm Công
nlvnpf-0853 R.329 俯察秘索提綱賦 Phủ sát bí sách đề cương phú
nlvnpf-0866 R.531 ⿰言韱記祕傳 Sấm kí bí truyền
nlvnpf-0868 R.1741 搜釆諸家對聯並帳文 Sưu thái chư gia đối liên tịnh trướng văn
nlvnpf-0869-01 R.1852 事跡翁状吝 (q.01) Sự tích ông Trạng Lợn (q.01)
nlvnpf-0869-02 R.1853 事跡翁状吝 (q.02) Sự tích ông Trạng Lợn (q.02)
nlvnpf-0870 R.1719 北史詠史賦 Bắc sử vịnh sử phú
nlvnpf-0874 R.700 征婦吟 Chinh phụ ngâm
nlvnpf-0877 R.286 名聯拔尤 Danh liên bạt vưu
nlvnpf-0885 R.638 皇越歷科詩賦 Hoàng Việt lịch khoa thi phú
nlvnpf-0890 R.148 歷科名表 Lịch khoa danh biểu
nlvnpf-0891 R.34 歷科香試文選 Lịch khoa Hương thí văn tuyển
nlvnpf-0896 R.96 女則演音 Nữ tắc diễn âm
nlvnpf-0992-02 R.658 國朝歷科鄕策 (q.02) Quốc triều lịch khoa hương sách (q.02)
nlvnpf-0992-03 R.659 國朝歷科鄕策 (q.03) Quốc triều lịch khoa hương sách (q.03)
nlvnpf-0992-04 R.660 國朝歷科鄕策(q.04) Quốc triều lịch khoa hương sách (q.04)
nlvnpf-0995-01 R.635 文心雕龍 (q.01) Văn tâm điêu long (q.01)
nlvnpf-0995-03 R.2204 文心雕龍(q.03) Văn tâm điêu long (q.03)
nlvnpf-0995-04 R.637 文心雕龍 (q.04) Văn tâm điêu long (q.04)
nlvnpf-0997 R.246 爲此春賦 Vi thử xuân phú
nlvnpf-1000 R.479 詠岳武穆 Vịnh nhạc vũ mục
nlvnpf-1001 R.358 王陵賦 Vương lăng phú
nlvnpf-1002 R.574 河南鄕試文選 Hà Nam hương thí văn tuyển
nlvnpf-1004 R.273 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-1005 R.1211 鄕試文選 Hương thí văn tuyển
nlvnpf-1007 R.296 二十四孝演音 Nhị thập tứ hiếu diễn âm
nlvnpf-1012-01 R.290 笑林演義 (q.01) Tiếu lâm diễn nghĩa (q.01)
nlvnpf-1012-02 R.1735 笑林演義 (q.02) Tiếu lâm diễn nghĩa (q.02)
nlvnpf-1014 R.366 場文集 Trường văn tập
nlvnpf-1015 R.607 戰古堂 Chiến cổ đường
nlvnpf-1017 R.541 會庭文選 Hội đình văn tuyển
nlvnpf-1018 R.661 香山傳 Hương Sơn truyện
nlvnpf-1030 R.126 幼學普通説約 Ấu học phổ thông thuyết ước
nlvnpf-1031 R.220 幼學國史五言詩 Ấu học quốc sử ngũ ngôn thi
nlvnpf-1200 R.1802 詩体留炤 Thi thể lưu chiểu
nlvnpf-1201 R.433 詩林時令 Thi lâm thời lệnh
nlvnpf-1202 R.191 詩賦集成 Thi phú tập thành
nlvnpf-1203 R.1672 詩集 Thi tập
nlvnpf-1204 R.450 詩奏合編 Thi tấu hợp biên
nlvnpf-1205 R.1935 [詩文雜抄] [Thi văn tạp sao]
nlvnpf-1206 R.430 [詩文雜抄] [Thi văn tạp sao]
nlvnpf-1207 R.650 詩韻輯要 Thi vận tập yếu
nlvnpf-1208 R.1714 詩韻輯要 Thi vận tập yếu
nlvnpf-1209 R.535 千家詩選 Thiên gia thi tuyển
nlvnpf-1214 R.463 天台詩 Thiên thai thi
nlvnpf-1218 R.242 尙父鷹陽賦 Thượng phụ ưng dương phú
nlvnpf-1219 R.589 上粤篤岑大人書 Thướng Việt Đốc Sầm đại nhân thư
nlvnpf-1220 R.2051 善學賦 Thiện học phú
nlvnpf-1222 R.1891 紹治丁未科會試 Thiệu Trị Đinh Mùi khoa Hội thí
nlvnpf-1223 R.1863 紹治二年壬寅科鄕試文選 Thiệu Trị nhị niên Nhâm Dần khoa hương thí văn
nlvnpf-1224 R.617 紹治三年癸卯科庭試會試 Thiệu Trị tam niên Quý Mão khoa Đình thí Hội thí
nlvnpf-1225 R.121 紹治聖製題鎮武觀詩 Thiệu Trị thánh chế đề Trấn Vũ quán thi
nlvnpf-1228 R.2206 世運吟 Thế vận ngâm
nlvnpf-1229-01 R.65 退食記聞 Thoái thực kí văn (q.01)
nlvnpf-1229-02 R.66 退食記聞 Thoái thực kí văn (q.02)
nlvnpf-1229-03 R.67 退食記聞 Thoái thực kí văn (q.03)
nlvnpf-1229-04 R.68 退食記聞 Thoái thực kí văn (q.04)
nlvnpf-1234 R.2065 水竹賦 Thuỷ trúc phú
nlvnpf-1235 R.1689 翠山行雜鈔 Thuý Sơn hành tạp sao
nlvnpf-1237 R.394 相法國音歌 Tướng pháp quốc âm ca
nlvnpf-1238 R.1713 祭孤魂文 Tế cô hồn văn
nlvnpf-1241 R.423 四家詩集 Tứ gia thi tập
nlvnpf-1243 R.481 齊姜醉遣賦 Tề Khương tuý khiển phú
nlvnpf-1244 R.990 慈廉登科錄 Từ Liêm đăng khoa lục
nlvnpf-1245 R.2218 祭禮封贈表 Tế lễ phong tặng biểu
nlvnpf-1247 R.425 四時佳興詩集 Tứ thời giai hứng thi tập
nlvnpf-1249 R.994 春首甲辰祭先賢文 Xuân thủ Giáp Thìn tế tiên hiền văn
nlvnpf-1258-01 R.953 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.01)
nlvnpf-1258-02 R.954 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.02)
nlvnpf-1258-03 R.955 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.03)
nlvnpf-1258-06 R.956 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.06)
nlvnpf-1258-07 R.957 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.07)
nlvnpf-1258-08 R.958 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.08)
nlvnpf-1258-09 R.959 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.09)
nlvnpf-1258-10 R.960 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.10)
nlvnpf-1258-12 R.961 竹堂詩文集 Trúc Đường thi văn tập (q.12)
nlvnpf-1260 R.695 鄭御史詩集 Trịnh ngự sử thi tập
nlvnpf-1261 R.1895 直解指南性藥賦 Trực giải chỉ nam tính dược phú
nlvnpf-1263 R.424 傳奇漫錄 Truyền kì mạn lục
nlvnpf-1265 R.1712 摘錦彙編 Trích cẩm vựng biên
nlvnpf-1269 R.142 選夫誤配新傳 Tuyển phu ngộ phối tân truyện
hosted by ibiblio