VNPF Id Origin Id Title (HN) Title (QN)
pnvnpf-002 普仁禪寺.005 請佛簡科 Thỉnh Phật giản khoa
pnvnpf-003 普仁禪寺.006 菩蕯戒經/佛説梵網經 Bồ Tát giới kinh/Phật thuyết Phạn võng kinh
pnvnpf-004 普仁禪寺.007 玉匣纂要通用 Ngọc hạp toản yếu thông dụng
pnvnpf-006 普仁禪寺.009 [南藥神效十科應治] [Nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị]
pnvnpf-007 普仁禪寺.010 警策禪堂 Cảnh sách thiền đường
pnvnpf-008 普仁禪寺.011 三教[政度輯要] Tam giáo [Chính độ tập yếu]
pnvnpf-009 普仁禪寺.012 沙彌尼威儀要畧 (卷下) Sa di ni uy nghi yếu lược (quyển hạ)
pnvnpf-012 普仁禪寺.015 寶鼎行持秘㫖全章 Bảo đỉnh hành trì bí chỉ toàn chương
pnvnpf-014 普仁禪寺.017 延光三昧 Diên quang tam muội
pnvnpf-015 普仁禪寺.018 寶庵僧記 Bảo am tăng kí
pnvnpf-016 普仁禪寺.019 心法切要真經 Tâm pháp thiết yếu chân kinh
pnvnpf-017-01 普仁禪寺.020 莊子雪 Trang tử tuyết
pnvnpf-017-02 普仁禪寺.021 莊子雪 Trang tử tuyết
pnvnpf-018-01 普仁禪寺.022 四書大全節要 -大學 Tứ thư đại toàn tiết yếu - Đại học
pnvnpf-018-02 普仁禪寺.023 四書大全節要 -中庸 Tứ thư đại toàn tiết yếu - Trung dung
pnvnpf-018-03 普仁禪寺.024 四書大全節要 - 論語 Tứ thư đại toàn tiết yếu - Luận ngữ
pnvnpf-019 普仁禪寺.026 萬法指南 Vạn pháp chỉ nam
pnvnpf-020 普仁禪寺.027 雜症門科 Tạp chứng môn khoa
pnvnpf-022 普仁禪寺.029 佛門簡畧攻文善本卷之三 Phật môn giản lược công văn thiện bản quyển chi tam
pnvnpf-023 普仁禪寺.030 藥師經 Dược sư kinh
pnvnpf-025-01 普仁禪寺.032 新刊南藥神效十科應治-卷之五 Tân san Nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.5)
pnvnpf-025-02 普仁禪寺.033 新刊南藥神效十科應治-卷之六 Tân san Nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.6)
pnvnpf-025-03 普仁禪寺.034 新刊南藥神效十科應治-卷之八 Tân san Nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.8)
pnvnpf-025-04 普仁禪寺.035 新刊南藥神效十科應治-卷之九 Tân san Nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.9)
pnvnpf-025-05 普仁禪寺.036 新刊南藥神效十科應治-卷之十 Tân san Nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.10)
pnvnpf-026 普仁禪寺.037 漕洞正宗歷代祖師科 Tào động chính tông lịch đại tổ sư khoa
pnvnpf-027 普仁禪寺.038 祖師語錄 Tổ sư ngữ lục
pnvnpf-029 普仁禪寺.040 增補羯磨懸絲鈔 Tăng bổ yết ma huyền ti sao
pnvnpf-030 普仁禪寺.041 水陸諸科集四 Thuỷ lục chư khoa tập tứ
pnvnpf-031-01 普仁禪寺.042 水陸諸科 Thuỷ lục chư khoa
pnvnpf-031-02 普仁禪寺.043 水陸諸科 Thuỷ lục chư khoa
pnvnpf-031-03 普仁禪寺.044 水陸諸科 Thuỷ lục chư khoa
pnvnpf-032 普仁禪寺.045 觀音普門品經 Quan âm phổ môn phẩm kinh
hosted by ibiblio