Phù đồ

TNVNPF-ST-001

Source
Chùa Thắng Ngiêm / Thắng Nghiêm temple
Rights
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
-
Notes
-
Language
-
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
2011-11
hosted by ibiblio