Phúc Đống tự bi hậu

TNVNPF-VB-005

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
皇朝維新五年歲辛亥潤六月吉日立碑 • 1911
Description
Nội dung ghi năm Canh Tuất Chùa Phúc Đống xã Khúc Thuỷ dựng mới ngôi Tổ đường. Người trong xã là Lưu Đình Bá đã xuất tiền công đức để mong được thành phúc quả. Đồng thời mong bản thân cũng với vợ và những người thân trong gia đình sau trăm tuổi được phối hưởng nơi cửa Phật. Lại xuất thêm 1 mẫu 5 sào ruộng vào chùa để lo việc cơm chay cúng giỗ hàng năm. Phần sau có ghi danh sách tên, huý, hiệu ngà giỗ những người được phối hưởng.
Notes
1 mặt; 14 hàng chữ; Thạch khắc. Không hoa văn.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio