Phúc Đống tự bi

TNVNPF-VB-004

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
歲次乙丑年春三月良時立碑誌
Description
Chùa Phúc Đống thuộc xã Khúc Thuỷ, tổng Tả Thanh Oai, huyện Thanh oai, phủ Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông là ngôi danh lam cổ tự. Vào năm Tân Sửu, niên hiệu Thành Thái toàn thôn trên dưới xã Khúc Thuỷ đồng lòng cung thỉnh tổ sư Thanh Toàn chùa Linh Quang, phố Hàng Trống. Tổ sư Thanh Toàn đã uỷ thác cho sư Thanh Sùng trong sơn môn chùa Tiên Linh đến trụ trì chùa Phúc Đống. Dân làng cùng bàn bạc xin phép tỉnh đường trùng tu lại ngôi Tam Bảo tổng cộng 9 gian, đồng thời đúc tượng Phật. Lại đến năm Canh Tuất Sư trụ trì Thanh Sùng cùng với dân làng dựng ngôi Điện đường mới tổng cộng 9 gian, tạo 5 bức tượng Tiên Thánh, 1 bức tượng Long Thần. Đến năm Canh Thân dựng Tam Quan, đồng thời lấp nền, đào giếng, vét bến...Từ đấy thiền gia tông môn luôn được nối truyền. Phần sau có ghi bài minh 4 câu.
Notes
01 mặt; 15 hàng chữ. Thạch khắc. Hoa văn Rồng chầu mặt nguyệt cách điệu.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio