Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-002

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối thể hiện hai bên phía trong Tam quan được vẽ chìm trên nền vữa. Đây là đôi câu đối được ghi bằng chữ Nôm duy nhất tại chùa với nội dung mang đậm tư tường Phật giáo. Theo như nội dung của một bài văn bia tại chùa thì Tam quan được trùng tu vào thời Nguyễn và Đôi câu đối có lẽ cũng khoảng niên đại trên. 扦六度凭𥾽掑𨷑𦒹塘𤐝𤒘慧逴𨖲岸覺 𨷶無上𢌌󰄟𫥨𠓨𠃩𡎝道𤿤慈𣾼塊滝迷 “Then lục độ vững bền cài mở sáu đường soi đuốc tuệ rước lên ngàn giác Cửa vô thượng rộng lớn ra vào chín cõi đạo bè từ vượt khỏi sông mê”
Notes
Tam quan 三關 – Bên trong. Mỗi câu 16 chữ. Vẽ chìm trên nền vữa.
Language
Nôm script/ Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio