謝林侍郎爲舉啟

Tạ Lâm thị lang vi cử khải

NLVNPF-0420

R.1687

Creator
Anonymous
Source
National Library of Vietnam/ Thư viện Quốc gia Việt Nam
Publisher
[s.n.]
Place
[S.l.]
Date
[n.d.]
Description
“Sách không có đầu đề, chữ Hán, dày 98 tờ. Nội dung là các bài văn khải, biểu mừng, tạ đáp. Chữ thảo rất khó đọc. Từ 1- 28 là các bài khải, biểu, tựa, bạt như: - Diệp Thanh phủ đồng quy lục hậu tự - Dương Văn công chân bút di giáo kinh - Bạt Chu tử Đức Dĩnh Trai - Bạt Lư Phúc chi Xuân Thu đại nghĩa - Trứ tác Xuân Thu giảng nghĩa - Bạt Dự chương hoàng lượng thi quyển - Bạt Tống Chính phủ thi tập Từ 29- 33 lại đề là Chân Tây Sơn văn tập, trong đó các bài từ cầu cát tường: - Lập xuân nhật Tiên Du Yên Phụng Ngọc hoàng thanh từ - Nhâm Thìn thượng nguyên thiết tiên thanh từ - Tờ 34 - 61: tập trướng đối mừng thọ thân mẫu tri huyện Tiên Du 70 tuổi. - Tờ 61 - 76: các bài văn thơ tiễn tặng (Tống chánh sứ Hải Phái Bùi ông; Phục Thương Sơn chủ nhân nguyên vận; Tống chánh sứ Năng Tĩnh Phan ông; Tống Ất phó Tốn Ban Nguyễn ông; Tiễn Thạch Giản Mai thám hoa...) - Từ 77- 84 Nam Việt Phong nhã thống biên tự ( bút son đề là Bắc sứ soạn) đề năm Đạo Quang 29 của Lao Sùng Quang - sứ thần nhà Thanh. Tiếp đến là thơ văn của Lao Sùng Quang- Khâm sứ Lao đại nhân thi thảo:- Tĩnh Thần dịch- Bắc quy túc Yên Thương dịch v.v...có thơ xướng hoạ của họ Lao với các quan Việt Nam ( Nguỵ Khắc Tuần, Phan Tùng, Hoàng Du ). - Từ 85- 94: Tập trướng đối mừng thọ thân phụ Tri huyện Thọ Xương, có các bài như: Bia văn chỉ ở Thiệu Hoá Thanh Hoá, Bia văn miếu phủ Thường Tín, trướng mừng thọ, mừng sinh con trai, Nghiêm Thắng tự chung ký, Chân Tiên tự ký.” (Thọ. pp. 337-338).
Notes
-
Language
Hán script/ Hán
Type
Văn bản/ Text
Size
31 x 17cm
Pages
97
Condition
Bình thường/ Fair
Print type
Handwritten text/ Viết tay
Imaging date
28/05/2009
hosted by ibiblio