VNPF Id Origin Id Title (HN) Title (QN)
nlvnpf-0174-01 R.591 欽定越史通鑑綱目 Khâm định Việt sử thông giám cương mục (quyển thủ-01)
nlvnpf-0174-02 R.592 欽定越史通鑑綱目前編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên (q.02-05)
nlvnpf-0174-03 R.593 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.01-02)
nlvnpf-0174-04 R.594 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.03-04)
nlvnpf-0174-05 R.510 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.05-06)
nlvnpf-0174-06 R.511 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.07-08)
nlvnpf-0174-07 R.512 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.09-10)
nlvnpf-0174-08 R.544 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.11-12)
nlvnpf-0174-09 R.545 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.13-14)
nlvnpf-0174-10 R.546 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.15-16)
nlvnpf-0174-11 R.513 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.17-18)
nlvnpf-0174-12 R.1176 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.19-20)
nlvnpf-0174-13 R.515 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.21-22)
nlvnpf-0174-14 R.516 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.23-24)
nlvnpf-0174-15 R.1177 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.25-26)
nlvnpf-0174-16 R.1178 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.27-28)
nlvnpf-0174-17 R.1179 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.29-30)
nlvnpf-0174-18 R.547 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.31-32)
nlvnpf-0174-19 R.550 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.33-36)
nlvnpf-0174-20 R.523 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.37-41)
nlvnpf-0174-21 R.524 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.42-45)
nlvnpf-0174-22 R.525 欽定越史通鑑綱目正編 Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.46-47)
hosted by ibiblio