[Khúc Thuỷ tự hậu bi]

TNVNPF-VB-001

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Nội dung ghi việc Tôn sư Đặng Tiên Ông, tự Hùng Kiện đã bỏ 500 quan tiền xây 1 toà Liên Đài để tiện cho việc cúng giỗ sau trăm tuổi, đồng thời ông đã gửi kị điền (ruộng gửi giỗ) 2 mẫu 4 sào 1 thước giao cho cai xã chia cho các thôn luân lưu canh tác để lấy hoa lợi sắm lễ. Hàng năm đến tết Nguyên Đán thôn xã phải sắm sửa: gà, xôi, vàng mã, trầu cau, rượu và 1 quan tiền đặt trước Liên đài tế lễ. Đến ngày chính kị 28 tháng 2 hàng năm sửa biện 1 thủ lợn và 1 miếng thịt giá tiền 3 quan mạch; xôi nếp trị giá 1 quan 2 mạch; vàng mã, trầu cau, rượu, muối tương trị giá 6 mạch để cúng lễ. Ngoài ra có ghi thêm tên, ngày giỗ những người trong gia đình được phối hưởng và danh sách, vị trí số ruộng cúng.
Notes
Không hoa văn, 13 hàng chữ
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio