Hoành Phi / Đại tự

TNVNPF-HP-002

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Bức Đại tự ghi 4 chữ Hán 善知所勸 Thiện tri sở khuyến (Làm việc thiện nên khuyến khích), được trạm trổ, sơn son thiếp vàng, chữ Hán Sơn màu đen. Vị trí treo trên ban thờ Đức Hộ Pháp bên phải tại ngôi Tam Bảo.
Notes
4 chữ. Khắc gỗ, chạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng. Vị trí Tam Bảo 三寶 – Gian thứ hai bên phải.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio