Hoành Phi / Đại tự

TNVNPF-HP-001

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Bức Đại tự ghi 4 chữ Hán 神功叵測 Thần công phả trắc (Công lao của thần không thể lường hết được) được trạm trổ, sơn son thiếp vàng, chữ Hán Sơn màu đen. Vị trí treo trên ban thờ Đức chúa ông gian bên phải tại ngôi Tam Bảo.
Notes
4 chữ. Khắc gỗ, chạm trổ nghệ thuật, sơn son thiếp vàng. Vị trí Tam Bảo 三寶 – Gian đầu tiên bên phải.
Language
Hán script/ Hán
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio