Câu đối / Đối liên

TNVNPF-CD-004

Source
Thắng Nghiêm temple/ Chùa Thắng Ngiêm
Place
河東 • Hà Đông
Date
[n.d.]
Description
Đôi câu đối được thể hiện trên hai cột phía trước toà Tam bảo, mặt hướng vào nhau, Chữ Hán Nôm đắp nổi trên nền vữa. Bốn bên viền có đắp phào vuông vắn. Nội dung mang đậm tư tưởng Phật giáo, triết lý Phật giáo rất thâm sâu và vi diệu, biến thái khôn lường. 空即色色即空佛道甚深無可説 性是相相是性圓通微妙不能言 Không tức sắc, sắc tức không hật đạo thậm thâm vô khả thuyết Tính thị tướng, tướng thị tính viên thông vi diệu bất năng ngôn
Notes
Tam bảo 三寶 – Hai trụ trước hiên, bức hướng đối mặt. Mỗi câu 13 chữ. Đắp nổi trên nền vữa.
Language
Hán-Nôm
Type
Ảnh/ Image
Imaging date
11-11-2011
hosted by ibiblio